Privacystatement

Gezin op weg, Praktijk voor gezinsontwikkeling en ouder-kind relatie, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72854421, hecht belang aan de Gezin op weg met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Gezin op weg persoonsgegevens verwerkt:

  1. (Potentiële) cliënten
  2. Bezoekers van de website www.gezinopweg.nl
  3. Deelnemers aan bijeenkomsten van Gezin op weg
  4. Alle overige personen die met Gezin op weg contact opnemen of van wie Gezin op weg persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Gezin op weg verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens. Gezin op weg verwerkt ook persoonsgegeven die met toestemming van de betrokkenen worden opgevraagd of verkregen van andere hulpverleners of verwijzers.

Doeleinden verwerking

Gezin op weg verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst en declaratie voor de verrichte werkzaamheden, voor het onderhouden van contact, het uitnodigen voor bijeenkomsten en het bieden van informatie waar de betrokkene om heeft gevraagd.

Rechtsgrond
Gezin op weg verwerkt persoonsgegevens op basis van één  van de volgende rechtsgronden:

  1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;
  2. Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente e.d.;
  3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Gezin op weg kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Gezin op weg persoonsgegevens verwerken. Gezin op weg sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Gezin op weg deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Gezin op weg deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Wanneer bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens
Gezin op weg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, dan wel door de beroepsvereniging (NVO) is voorgeschreven.

Wijzigingen privacy statement
Gezin op weg kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Gezin op weg gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Gezin op weg te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Gezin op weg, door een e- mailbericht te sturen naar info@gezinopweg.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Gezin op weg persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Gezin op weg door een e-mailbericht te sturen naar info@gezinopweg.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).